Tagesthemen
copyright: Revierfoto / Picture Alliance

NOMINIERT SIND:
Moderatoren: Caren Miosga, Thomas Roth, Ingo Zamperoni
Chefredaktion: Dr. Kai Gniffke, Thomas Hinrichs